ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ


Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2020
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2019
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2018
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2017
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2016
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2015
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% του έτους 2014
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% του έτους 2013
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% του έτους 2012
Συγκεντρωτικά Αποτέλεσμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 για το Έτους 2018
Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) Έτους 2018 (updated)
Οικονομικό σκέλος Εγκυκλίου Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) Έτους 2018
Συγκεντρωτικά Αποτέλεσμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 για το Έτους 2017
Συγκεντρωτικά Αποτέλεσμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 για το Έτους 2016
Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2017
Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2016
Συγκεντρωτικά Αποτέλεσμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 για το Έτους 2015
Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2015
Προκήρυξη ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2014
Συγκεντρωτικά Αποτέλεσμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 για το Έτους 2014
Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2014
Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2012
Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2010-11
Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2008
Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2007
Προκήρυξη Υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2006
Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2006
Εγκύκλιος Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2005
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων αποπληρωμής έτους 2005
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% του έτους 2011
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% του έτους 2010
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% του έτους 2009
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% του έτους 2008
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% του έτους 2007
Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% του έτους 2006
Ειδικό Παράρτημα για τα Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% του έτους 2006 που υλοποιούνται στο εξωτερικό.
Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης του Ν.1599/1986 για το ΛΑΕΚ 1-25